Характеристики на проучването

Контекст на проучването и основни специфики на пазара на Телевизия, Интернет и Електронни съобщителни услуги

Националното представително проучване на пазарите на телевизия, интернет и пакетни електронни съобщителни услуги в България е реализирано от Социологическа агенция Алфа Рисърч. Възложител е Браншовата асоциация на българските телекомуникационни оператори.

Проучването си поставя две основни цели: Първо, да даде пълна, достоверна и надеждна картина на пазара на телевизия, интернет и електронни съобщителни услуги, проникването и обхвата на различните типове телевизионна свързаност, интернет потреблението и ползването на пакетни услуги. Второ, на база на регистрираното процентно разпределение на използваните от домакинствата доставчици на платена телевизия и интернет и чрез проецирането му върху общия брой на домакинствата в страната, да направи естимации за броя телевизионни и интернет абонаменти по отделните оператори, както и за размера на сивия сектор в този сегмент на медийния пазар.

Пазарът на платени телевизионни, интернет и електронни съобщителни услуги се развива изключително динамично и поставя в силно конкурентна среда всички легитимни участници в него – както поради конкуренцията между тях, така и поради нелоялните практики на субектите в „сивия“ сектор. От своя страна, поради увеличаването на интернет платформите за достъп до съдържание, потребителят предявява все по-високи и специфични изисквания, отказвайки да плаща за пакети програми, които реално не ползва. Тези процеси изискват периодично, акуратно и обективно проследяване, съобразено с динамиката на пазара и новите проблеми, които неговата еволюция поставя.

Три основни групи фактори влияят върху динамиката на пазара и пораждат необходимост от непрекъснато адаптиране на изследователските методики:

1/ търговски фактори – сливанията, придобиванията, окрупняването и респективно, промяната на търговските имена на отделните доставчици;

2/ технологични фактори – навлизането на нови технологии за телевизионна и интернет свързаност; разширяване на предлагането и използването на стрийминг услуги и платформи за видеосъдържание; увеличаващи се възможности за следене на телевизионно съдържание през различни носители и мобилни устройства;

3/ социално-демографски фактори – нарастване мобилността на населението и използване на „временни“ абонаменти и пакети, преход към нови практики на ТВ и интернет потребление, приоритизиране следенето на телевизионно съдържание през интернет, пред традиционните канали.

В тази ситуация прецизното измерване на обхвата, проникването и потреблението на платени телевизионни и интернет услуги е необходимост, но и предизвикателство. Всяко проучване трябва много добре да отчита възможностите, но и ограниченията на извадковата изследователска методология.

Поне три характеристики на пазара на платена телевизия и интернет изискват изключително внимателно и прецизно отношение към получените данни и тяхната интерпретация:

1/ Силна фрагментираност на този сегмент от медийния пазар. Извън трите големи оператора, които формират над 60% от пазара, и още десетина средни, които общо заемат малко над 10% от него, останалите, над 200 оператори, си разпределят около една четвърт пазарен дял, като нито един от тях не надхвърля 1% от абонаментите. Много от тях оперират само в едно или в няколко малки населени места. Имайки предвид фактът, че в България има над 5000 населени места, тази фрагментирана структура на доставчиците прави трудно структурирането на пазара и, респективно, затруднява неговото проследяване, особено в сегмента на малките оператори;

2/ Флуктуиращ сив сектор, който приема различни форми и променя практиките си успоредно с технологичното и икономическо развитие на пазара. Относително точното му отчитане е важно с оглед щетите, които носи на всички легитимни участници в сектора, като най-голяма икономическа и репутационна тежест понасят по-малките субекти в него. Освен общите трудности при определянето на всеки сив сектор, в случая неговото измерване допълнително се затруднява от слабата технологична и икономическа грамотност на по-възрастното и по-слабо образовано население, особено в малките населени места, от затрудненото идентифициране на част от доставчиците в бързо преструктурираща се среда. Интегрирането на обективни косвени индикатори в изследователската методика е необходима предпоставка за естимацията на дела на този сектор.

3/ Ускорено проникване на нови технологии, увеличаващо се потребление на интернет, телевизия и телекомуникационни услуги и изискване за все по-високо качество на свързаността. Тези промени са част от глобалното технологизиране на начина на живот и работа, но те бяха ускорени от пандемията от Ковид 19. Заради дистанционното обучение, работата „хоум офис“, принудителната социална изолация, хората увеличиха не само своето потребление, но и по-бързо преминаха към технологии, осигуряващи им по-високо качество. В резултат, допълнително се увеличава разнородността на пазара в различните райони и типове населени места. Така, например, IPTV свързаността в столицата заема най-голям дял от пазара (49%, срещу 28% в областните градове и едва 7% – в селата). В областните градове продължава да доминира кабелната цифрова свързаност (45%), а в малките градове и селата, все още сателитните антени лидират пазара. Тази силна диференциация е ясен признак за предстоящи нови преструктурирания и вероятно окрупняване на по-малките участници. В зависимост от социално-икономическото развитие на районите и демографския състав на населението този процес ще протича с различна скорост и динамика. А това ще изисква както периодичен мониторинг, така и обновяване на изследователските индикатори.

Методология на проучването

Изработката и прецизното приложение на методологията са важен гарант за надеждността и достоверността на получената информация. Тук представяме в обобщен вид дизайна, ключовите характеристики и етапите на прилагане на методологията.*

ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП – ИЗРАБОТКА НА МЕТОДОЛОГИЯТА

1/ Обхват, генерална съвкупност и представителност на проучването

• Генералната съвкупност на проучването включва всички домакинства в България. Броят им се базира на последните налични данни от Евростат към момента на провеждане на проучването. Съгласно тях (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfst_r_lfsd2hh/default/table?lang=en) към края на 2019 г. в страната има 2 690 500 домакинства. Структурата по райони и типове населени места се основава на данните от последното преброяване на населението на НСИ, като е отчетено ежегодното им обновяване.

• Проучването обхваща територията на цялата страна. Представително е както за домакинствата в страната, така и за домакинствата на равнище шестте района за планиране.

2/ Дизайн на извадката и стохастична грешка

• Извадков метод: многостепенна стратифицирана случайна извадка.

• Методика и стъпки при изготвяне на извадката:

✓ Определяне обем на извадката в най-малкия район за планиране, за да се гарантира, че при 95% гаранционна вероятност, максималното стандартно отклонение на най-малката извадка ще бъде до +/- 5% при 50-процентен дял. По този начин, т.е. чрез диспропорционална извадка, се гарантира представителност за всеки един район за планиране. При обобщение на данните на национално ниво, те са претеглени съобразно статистическата тежест на всеки един район.

✓ Стратификация на домакинствата по райони за планиране, области във всеки един от тях, тип населено място (столица, областен град, малък град и села) съобразно тежестта на домакинствата във всяка една страта;

✓ Случайна селекция на населените места с вероятност, пропорционална на големината на населеното място;

✓ Териториално разпределение на гнездата в избраните на случаен принцип населени места – подбор на стартова точка, в която се провежда първото интервю. Избор на следващите адреси чрез предварително определена стъпка

✓ От всяко домакинство се интервюира главата на домакинството или човекът, който отговаря за плащането на сметките/избора на комунални услуги на възраст 18+ години.

✓ Отказалите и/или неоткрити домакинства се заместват по вече описания метод

✓ Стохастична грешка – максималната стохастична грешка е +/- 1.29% при 50% дялове. В най-малките райони за планиране (Североизточен и Северен централен) с извадка от по 720 домакинства, максимално допустимо стандартно отклонение +/- 3,65, а в най-големия район за планиране (Югозападен) с 1 560 домакинства е +/- 2,48. Пълната таблица със стандартната и максимална стохастична грешка, валидна за отделните процентни дялове при извадка от 5728 домакинства е представена на стр.11.

✓ Претегляне на резултатите – за да се гарантира едновременно представителност на регионално равнище (постигнато чрез увеличаване относителната тежест на извадката в по-малките райони) и на национално равнище (когато всеки район трябва да участва със собствената си реална тежест в структурата на домакинствата, и респ. телевизионното и интернет потребление, на последния етап от методологията се извършва процедурата „претегляне“ (weighting). Всяка област е претеглена пропорционално на своята тежест в структурата на домакинствата в страната, типа населено място, числеността на домакинствата, като за база са използвани последните налични данни от Евростат и структурата на домакинствата по данни на НСИ.

3/ Обем на извадката и разпределението й по населени места и гнезда/точки на анкетиране

• Планиран обем – 5700 домакинства

• Реализиран обем – 5728 домакинства

• Обхват на населените места – 450 населени места

• Брой и големина на гнездата/точки на анкетиране – с оглед минимизиране на вътрешно гнездовата корелация и осигуряването на максимално териториално покритие извадката е структурирана в 950 гнезда. Във всяко, обособено на териториален принцип гнездо, са заложени за реализация максимум 6 анкети.

• На 1% от извадката отговарят 26 905 домакинства. Зад едно реализирано интервю стоят ≈470 домакинства

ПОЛЕВА ДЕЙНОСТ – РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО НА ТЕРЕН

1/ Метод на регистрация на първичната информация

• Пряко лично интервю по домовете посредством таблети (CAPI). Интервюирането с помощта на таблети осигурява поне четири ключови предимства на теренната работа, които чувствително повишават нейното качество и надеждност: в резултат от предварителното програмиране на въпросника и на преходите между отделните въпроси се намалява възможността от технически грешки и неточни записи при интервюиране; за всеки район се „зареждат“ само действащите в него доставчици на телекомуникационни услуги; проследява се в реално време работата на всеки анкетьор – начало и край на всяко интервю, продължителност както на цялото интервю, така и на отделните блокове, точна локация; избягват се грешките от въвеждането на информацията от хартиен носител (при обичайните анкети) в електронна среда.

2/ Период на провеждане на интервютата: 01.11.2020 г. – 08.12.2020 г.

• Всички данни в настоящия доклад се реферират към месец ноември 2020 г. Методически, реферирането към по-ранен период показва много неточности, особено в година на повишено потребление.

3/ Организация на теренната работа, контрол и валидация на данните

• Организацията на теренната работа е осъществена от координиращ екип в централния офис на Алфа Рисърч и 28 регионални супервайзера

• Преди старта на проекта са направени 35 тестови интервюта в различни райони на страната и сред различни социални групи; допълнение са някои езикови и програмни уточнения за гарантиране на максимална ефективност в събирането на данните на терен

• Преди старта на проекта е направен брифинг с всички супервайзори по проучването; Изготвена е подробна инструкция за работата на терен, касаеща както подбора на респонденти, така и спецификите при реализацията на въпросника. Анкетьорските екипи във всеки район са брифирани от регионалния супервайзор, който оказва и ежедневна подкрепа на теренната работа.

• Анкетьорска мрежа – проучването е реализирано посредством собствената анкетьорска мрежа на Алфа Рисърч. В него взеха участие 140 специално обучени и опитни анкетьори. Средният брой дневни интервюта, провеждани от един анкетьор е 5.

• В началото на всяко интервю респондентът бива запознат с Европейския регламент за съхраняване на лични данни /GDPR/ и е дал изричното си съгласие за участие в това проучване

• Специфики в организацията на полевата дейност – теренната работа е осъществена в период на извънредна ситуация, обявена във връзка с пандемията от Ковид 19. Това наложи спазването на редица допълнителни правила, вземането на предпазни мерки както за анкетьорите, така и за респондентите, което доведе до известно удължаване на времето за събиране на първичната информация.

4/ Контрол и логически оглед: в процеса на работа са осъществени три вида контрол:

• Ежедневен контрол от супервайзерите и централния офис за изпълнение на извадката, локация на интервюерите, евентуални отклонения от средната продължителност на интервютата и точен час, в който са проведени; всички тези контроли са автоматично заложени в програмата за интервюиране

• 10% последващ контрол на проведените интервюта и най-малко 10% контрол на работата на всеки анкетьор за валидиране на основните социалнодемографски характеристики и доставчиците на телекомуникационни услуги

• Логически оглед на 100% от интервютата и уточняване имена на допълнително вписани доставчици на услуги

СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА И АГРЕГАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ; ЕСТИМАЦИОННИ ОЦЕНКИ

1/ Статистическата обработка е извършена със специализирания софтуерен продукт SPSS;

2/ Изчислени и представени в доклада са процентните разпределения по всеки един от индикаторите. Съответните процентни дялове са представени и като абсолютен брой ползватели, като е използвана базата данни на Евростат за броя и разпределението на домакинствата в страната;

3/ Акумулирани данни за доставчици. В доклада са акумулирани и представени като обобщени данни резултатите, получени за следните доставчици:

• СКАТ – включва СКАТ ТВ, СКАТ ТЕЛЕКОМ, СКАТ РЕТЕКОМ

• КЕЙБЪЛ КОМ ХОЛДИНГ(МИХАЙЛОВ ТВ) – включва КЕЙБЪЛ КОМ ХОЛДИНГ, МИХАЙЛОВ ТВ, ЛАЗУР, СИТИЛИНК

• ВИДЕОСАТ – включва ВИДЕОСАТ 21 ВЕК, ВИДЕО САТ ТВ, ВИДЕОСАТ ДОЛНА ОРЯХОВИЦА 21 ВЕК, ВИДЕОСАТ НОВЕ, НИКМИР

• ТЕЛЕСИМ (ЕТА) – включва ЕТА НЕТ 4, СИМКОМ 2, ETA-ЖЕЛЕВА, АТЕЛКОМ 53, РАВА ТВ 2, ТЕЛЕСАТ

4/ Естимационен процес: всички естимации за ползването на телекомуникационни услуги (телевизия и домашен интернет) са осъществени на две стъпки:

• Първа стъпка – преобразуване на процентните разпределения в абсолютен брой единици с коефициент 469.7

• Втора стъпка – претегляне на естимирания брой единици според броя на ползваните абонаменти, за да се избегне дублирането в отчитането на абонаментите

• Ако едно домакинство ползва самостоятелно своя абонамент – коефициентът е 1

• Ако две домакинства ползват един абонамент – коефициентът е 0.5

• Ако три домакинства ползват 1 абонамент коефициентът е 0.33

5/ Типове естимации:

• Ползване на интернет и интернет доставчици – на база на общия брой на домакинствата в страната

• Ползване на ТВ и ТВ доставчици – на база общия брой на домакинствата в страната и на база абонаменти при отчитане на горните коефициенти

• Ползване на пакетни услуги – на база на общия брой на домакинствата в страната

6/ Специфики – естимациите в доклада са на база „основно жилище“, основен абонамент и споделяне на основния абонамент; Всички предварителни проучвания сочат, че делът на ползващите второ жилище с втори абонамент е изключително нисък (около 2%), както и делът на хората с втори абонамент в основното жилище (1.4%). Тези евентуални допълнителни абонаменти остават неотчетени в настоящото проучване, тъй като предишния опит на Алфа Рисърч, както и тестовите интервюта показаха, че случаите на объркване, неточности и дори отказ на респондентите от интервю носят многократно по-висок риск от изкривяване на данните, отколкото неотчитането на тази интернет и ТВ ползваемост.

Тематични блокове и предметен обхват на проучването

Националното представително проучване на пазара на телевизия, интернет и платени телекомуникационни услуги в България обхваща следните тематични блокове и съответните индикатори към тях:

1/ Основни характеристики и структура на телевизионното потребление:

• Тип свързаност и тип сигнал на ползваната от домакинствата телевизия

• Технологично оборудване на домакинствата

• Брой домакинства, ползващи един абонамент

• Основни параметри на получаваната услуга – брой програми, вид договор и месечна цена

• Наличие и гледаемост на допълнителни телевизионни пакети

• Основни доставчици на платена телевизия в основното жилище

2/ Основни характеристики и структура на интернет потреблението Проникване на интернет и видове интернет приемане

• Снабденост на домакинствата с устройства, на които се ползва интернет; ползване на телевизия през мобилни устройства

• Основни параметри на интернет услугата – вид договор и месечна цена, начин на снабдяване с устройства TV Box, стрийминг услуги

• Основни интернет доставчици

3/ Пакетни услуги

• Ползвани пакетни услуги – тип договор, цена

4/ Профил и съвкупни характеристики на домакинствата

• Брой членове на домакинството, брой обитаващи жилището и разпределението им по домакинства, тип населено място, тип жилище, месечен доход, социално-демографски характеристики на респондента

Доверителен интервал при основни процентни разпределения

Разпределение на домакинствата от извадката по райони за планиране

Дефиниции на основни понятия

ДОМАКИНСТВО

Едно или повече лица, постоянно живеещи в едно и също жилище (делят общо жилищно пространство през по-голямата част от годината) и които имат общи разходи. Членовете на едно домакинство могат да са роднини, но е възможно и да нямат роднинска връзка. Могат да бъдат част от едно семейство, но също така да са и от различни семейства.

ОСНОВНО ЖИЛИЩЕ

Жилище, което е собственост на член от семейството/домакинството или е под наем, в което домакинството живее през по-голямата част от годината.

ДОСТАВЧИК

Предприятие, което предоставя електронни съобщителни мрежи и/или услуги за населението. Данните за доставчиците в рамките на проучването са базирани
на посочените от респондентите имена, което може да бъде предпоставка за известна неосведоменост по отношение на конкретните търговски имена.
Сливания, придобивания, промяна на търговските имена през периода от провеждане на проучването до изготвянето на доклада, не са и не могат да бъдат
отразени в него.

АБОНАМЕНТ

Потребление срещу заплащане на дадена телекомуникационна услуга, предоставяна от определен доставчик.

СПОДЕЛЕН АБОНАМЕНТ

Абонамент, който се използва от повече от едно домакинство.

ПЛАТЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Услуга, предоставяща достъп до неефирни телевизионни програми и радио програми, която се предлага посредством доставчик и се ползва срещу
заплащане. Включва кабелна (цифрова и аналогова) телевизия, сателитна телевизия с доставчик, IPTV приемане посредством доставчик.

ДОМАШЕН ИНТЕРНЕТ

Услуга, предоставяща достъп до интернет в рамките на домакинството, която се предлага посредством доставчик и се ползва срещу заплащане. За разлика
от фиксираната интернет услуга, която обхваща само типовете кабелна свързаност, домашният интернет включва в себе си всички видове кабелен достъп,
мобилен достъп чрез флашка, бисквитка, USB, сим карта (включваща само интернет услуга), спътников достъп. Тъй като регистрацията на интернет услуга,
използвана изключително на индивидуално ниво, не е сред целите и обхвата на проучването, данните, които са част от мобилния план (на
телефона/смартфона) са изключени от понятието.

ПАКЕТНА УСЛУГА

В контекста на проучването: Услуга с общ абонамент, предоставяна от един доставчик, включваща платена телевизия и домашен интернет.

ЕСТИМАЦИИ

Статистическа оценка на броя домакинства, съответстващ на регистрираните от проучването структурни дялове. Генералната съвкупност на изследването се
състои от всички домакинства в страната, следователно направените естимации представляват оценка за техния брой. Изключение прави естимирането на
абонаментите при телевизионните доставчици, където се прилага допълнителна процедура по претегляне. Тя се извършва на базата на коефициенти,
изчислени в зависимост от броя на споделените абонаменти към определен доставчик.

СИВ СЕКТОР

Сив /сенчест/ сектор – стопанска дейност и икономически практики, които не попадат в националната статистика, съответно произведените стоки и услуги не се отчитат в БВПП, а практикуващите ги субекти избягват данъци. В контекста на проучването: Структурен дял от ТВ потреблението, формиран поради невярно деклариране на абонати от страна на платформените оператори, както и неразрешено (пиратско) разпространение на телевизионни програми. Въз основа на набор от предварително заложени обективни индикатори, регистриращи белези на неформални пазарни отношения, е обособен делът на сивия сектор, който функционира извън регламентираните стопански взаимоотношения на пазара на платени телекомуникационни услуги и интернет.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПО РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ (%)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ТИП НАСЕЛЕНО МЯСТО (%)

ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСНОВНОТО ЖИЛИЩЕ (%)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЪСТАВА НА ДОМАКИНСТВАТА* (%)

ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИЯ (%)

ТИП ТЕЛЕВИЗИОННА СВЪРЗАНОСТ* – ОБЩ ПРЕГЛЕД (%)

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНА И НЕПЛАТЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНА И НЕПЛАТЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ В
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНА И НЕПЛАТЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ В СЕВЕРЕН
ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНА И НЕПЛАТЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ В
СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНА И НЕПЛАТЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ В
ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНА И НЕПЛАТЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ В ЮЖЕН
ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНА И НЕПЛАТЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ В
ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНА И НЕПЛАТЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ТИП НАСЕЛЕНО
МЯСТО

ТЕЛЕВИЗИОННА СВЪРЗАНОСТ ПО ТИП НАСЕЛЕНО МЯСТО*

ТЕЛЕВИЗИОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

БРОЙ ПРИЕМАНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ

СПОДЕЛЯНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ АБОНАМЕНТИ

ПРОНИКВАНЕ НА ВТОРИ ДОСТАВЧИК (%)

ТИП ДОГОВОР И ЗАПЛАЩАНА ЦЕНА НА ОСНОВНИЯ ДОСТАВЧИК (%)

ПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (%)

ОСНОВНИ ТВ ДОСТАВЧИЦИ - ДОМАКИНСТВА

*Тук са представени всички други, регистрирани от проучването доставчици, които събират под
0.1%, (под 4 посочвания). За тях не могат да се направят надеждни естимационни оценки, поради
ниската база и респективно, получаването на отрицателен доверителен интервал.

АБОНАМЕНТИ КЪМ ОСНОВНИТЕ ТВ ДОСТАВЧИЦИ

Естимациите за абонаменти са направени на база основен и споделен абонамент. За да се избегне дублирането в отчитането им, единиците се претеглят спрямо следните коефициенти: коефициент 1, ако едно домакинство ползва самостоятелно своя абонамент; коефициент 0.5, ако две домакинства ползват един абонамент; коефициент 0.33, ако три домакинства ползват един абонамент. Делът на домакинствата с втори абонамент не е включен в настоящото проучване, поради изключително ниските му стойности и повисокия риск от объркването на хората при анкетиране, отколкото от неговото неотчитане.

*Тук са представени всички други, регистрирани от проучването доставчици, които събират под
0.1%, (под 4 посочвания). За тях не могат да се направят надеждни естимационни оценки, поради
ниската база и респективно, получаването на отрицателен доверителен интервал.

ИНТЕРНЕТ ПАЗАР

ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ (%)

ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПО РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ (%)

ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПО ТИП НАСЕЛЕНО МЯСТО (%)

ТИПОВЕ УСТРОЙСТВА, НА КОИТО СЕ ПОЛЗВА ИНТЕРНЕТ В
ДОМАКИНСТВОТО* (%)

ТИП ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ* (%)

ТИП ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ – ФИКСИРАН, МОБИЛЕН, ИНДИВИДУАЛЕН

Домашен интернет: Услуга, предоставяща достъп до интернет в рамките на домакинството, която се предлага посредством доставчик и се ползва срещу заплащане. За разлика от фиксираната интернет услуга, която обхваща само типовете кабелна свързаност, домашният интернет включва в себе си всички видове кабелен достъп, мобилен достъп чрез флашка, бисквитка, USB,
сим карта (включваща само интернет услуга), спътников достъп. Тъй като регистрацията на интернет услуга, използвана изключително на индивидуално ниво, не е сред целите и обхвата на проучването, данните, които са част от мобилния план (на телефона/смартфона) са изключени от понятието.

ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВИД ДОГОВОР И ЗАПЛАЩАНА ЦЕНА НА ОСНОВЕН ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИК

ПРОНИКВАНЕ НА IPTV (%)

ПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ ПРЕЗ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА И НА УСЛУГИ ЗА
СТРИЙМИНГ (%)

ОСНОВНИ ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИЦИ

*Тук са представени всички други, регистрирани от проучването доставчици, които събират под 0.1%, (под 4 посочвания). За тях не могат да се направят надеждни естимационни оценки, поради ниската база и респективно, получаването на отрицателен доверителен интервал.

ПАКЕТНИ УСЛУГИ

ПАКЕТНО И ЕДИНИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ

Пакетна услуга в контекста на проучването: Услуга с общ абонамент, предоставяна от един
доставчик, включваща платена телевизия и домашен интернет

ЗАПЛАЩАНЕ НА ПАКЕТНАТА УСЛУГА

Докладът от „Национално представително количествено проучване на пазарите на телевизия, интернет и пакетни електронни съобщителни услуги в България“ е изготвен от Социологическа агенция Алфа Рисърч по поръчка на Браншовата асоциация на българските телекомуникационни оператори. Всички данни в настоящия доклад се реферират към месец ноември 2020 г.

За контакти:
Алфа Рисърч
България, София 1000,
ул. Искър 54
Тел.: +359 2 983 60 56
Факс: +359 2 983 61 68

E-mail: headoffice@alpharesearch.bg
www.alpharesearch.bg