ВИЖ

свободните позиции

КАРИЕРИ

Юрисконсулт на Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори (БАБТО)

Основни задължения:

 • Подпомага подобряването на бизнес средата за алтернативните оператори, като предоставя консултации на членовете на сдружението и взема отношение в дискусии с регулаторни и законодателни органи, както в България, така и на европейско ниво.
 • Отговаря за отношенията на сдружението на експертно ниво с КРС, КЗП, КЗК, СЕМ, Министерство на културата, МТИТС, Народното събрание други органи на държавната и общинска админитрация, както и други браншови организации, ОКУП-и и сдружения на праводържатели в България.
 • Отговаря за отношенията на сдружението на експертно ниво с други браншови организации в ЕС, като активно участва в процесите на лобиране на европейско ниво в полза на алтернативните телеком оператори.
 • Води регистрите, свързани с юридическите дейности на сдружението (пълномощни, текущи задачи, дела и др.)
 • Дава правни становища;
 • Предлага, коментира и ревизира предложения за промени в законодателството на локално българско и на европейско ниво. Работи за подобряване на регулацията в подкрепа на бизнеса на алтернативните телеком оператори.
 • На база анализа на действащата регулаторна рамка се стреми да минимизира риска за членовете на сдружението;
 • Представлява и защитава интересите на членовете на сдружението пред съдебни власти, органи на държавната и общинската администрация, както и пред всички други лица;
 • Одобрява юридически документи, свързани с дейността на дружеството;
 • Осъществява процесуално представителство на БАБТО по съдебни дела и други спорове;
 • Изпълнява всякакви задачи, възложени от председателя на сдружението и свързани с целите на длъжността.

Изисквания за заемане на длъжността

 • Висше юридическо образование (магистърска степен „Право“)
  минимум 3 години като юрисконсулт или адвокат;
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо); владеенето на друг чужд език (на работно ниво) ще се счита за предимство;
 • Добри комуникативни умения;
 • Лоялност към ценностите на сдружението и високо ниво на професионална етика.