Откритата и прозрачна комуникация с държавните институции и организациите в областта на електронните съобщения, конкуренцията, медийното и авторското право е от решаващо значение за постигането на нашите дългосрочни стратегически цели.
БАБТО